Sản phẩm | Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Động Lực
  Lưu Lượng: 0.02m³/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 0.015m³/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 0.01m³/h
  Cột Áp: 30m