Lưu Lượng: 18m³/h
  Cột Áp: 10.5m
  Lưu Lượng: 170m³/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 194m³/h
  Cột Áp: 4m
  Lưu Lượng: 120m³/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 139m³/h
  Cột Áp: 4m
  Lưu Lượng: 55.2m³/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 5.4m³/h
  Cột Áp: 290m