Lưu Lượng: 0.02m³/h
    Cột Áp: 10m
    Lưu Lượng: 0.015m³/h
    Cột Áp: 20m
    Lưu Lượng: 0.01m³/h
    Cột Áp: 30m