Lưu Lượng: 158m³/h
  Cột Áp: 41m
  Lưu Lượng: 85m³/h
  Cột Áp: 56m
  Lưu Lượng: 146m³/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 84m³/h
  Cột Áp: 50m
  Lưu Lượng: 123m³/h
  Cột Áp: 31m
  Lưu Lượng: 80m³/h
  Cột Áp: 40m