Bơm chìm nước thải hàng nhập khẩu từ Italy, China, USA| Trang 2 trên 2 | Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Động Lực
  Lưu Lượng: 158m³/h
  Cột Áp: 41m
  Lưu Lượng: 85m³/h
  Cột Áp: 56m
  Lưu Lượng: 146m³/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 84m³/h
  Cột Áp: 50m
  Lưu Lượng: 123m³/h
  Cột Áp: 31m
  Lưu Lượng: 80m³/h
  Cột Áp: 40m
  Lưu Lượng: 102m³/h
  Cột Áp: 22m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 31m
  Lưu Lượng: 52m³/h
  Cột Áp: 29m
  Lưu Lượng: 28m³/h
  Cột Áp: 38m
  Lưu Lượng: 39m³/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 25m
  Lưu Lượng: 26m³/h
  Cột Áp: 22m