Lưu Lượng: 102m³/h
  Cột Áp: 22m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 31m
  Lưu Lượng: 52m³/h
  Cột Áp: 29m
  Lưu Lượng: 28m³/h
  Cột Áp: 38m
  Lưu Lượng: 39m³/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 25m
  Lưu Lượng: 26m³/h
  Cột Áp: 22m