Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 46m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 64m
  Lưu Lượng: 14.4m³/h
  Cột Áp: 55m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 87m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 87m
  Lưu Lượng: 14.4m³/h
  Cột Áp: 79m
  Lưu Lượng: 14.4m³/h
  Cột Áp: 170m