Lưu Lượng: 9.6m³/h
  Cột Áp: 290m
  Lưu Lượng: 78m³/h
  Cột Áp: 112m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 210m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 234m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 145m
  Lưu Lượng: 8.4m³/h
  Cột Áp: 140m
  Lưu Lượng: 14.4m³/h
  Cột Áp: 86m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 76m