Lưu Lượng: 9.6m³/h
    Cột Áp: 290m
    Lưu Lượng: 78m³/h
    Cột Áp: 112m