Lưu Lượng: 325m³/h
  Cột Áp: 3.6m
  Lưu Lượng: 220m³/h
  Cột Áp: 2.6m
  Lưu Lượng: 210m³/h
  Cột Áp: 2.5m
  Lưu Lượng: 145m³/h
  Cột Áp: 2.2m
  Lưu Lượng: 110m³/h
  Cột Áp: 2.0m
  Lưu Lượng: 57m³/h
  Cột Áp: 1.4m
  Lưu Lượng: 48m³/h
  Cột Áp: 1.2m
  Lưu Lượng: 29m³/h
  Cột Áp: 1.1m
  Lưu Lượng: 12m³/h
  Cột Áp: 0.7m